5 สถิติความเป็นที่สุด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ” ประเทศต่างๆ รอบโลก


1 share, 1 point

รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ เป็นกฎหมายที่รวบรวมกฎเกณฑ์การปกครองประเทศขึ้นไว้ ซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศมีทั้งที่เป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น นอกจากจะใช้หลักของจารีตประเพณีการปกครองแล้ว กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งมีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หรือปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็ตาม โดยภายในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป

ในวันนี้ เราจะมานำเสนอสถิติความเป็นที่สุด ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ” จาก 5 ประเทศต่อไปนี้ มาให้ท่านผู้อ่านได้รับชมกัน

ถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลยที่…

1. ฉบับแรกสุด : มหากฎบัตร (Magna Carta หรือ The Great Charter) ของอังกฤษ

มหากฎบัตรของอังกฤษถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1215 เป็นสัญญาระหว่างกษัตริย์ในขณะนั้น นั่นคือ พระเจ้าจอห์น ขุนนาง และพระราชาคณะจำนวน 25 คน ในมหากฎบัตรกำหนดให้มีการจัดองค์กรและการบริหารอำนาจของสภาสูง (Magnum Concillium) รวมไปถึงการกำหนดว่ากษัตริย์จะเก็บภาษีบางอย่างโดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงไม่ได้ และจะสั่งจับใครสักคนได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้น มหากฎบัตรได้รับการปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดในช่วงยุคกลาง และแก้ไขต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาตราต่าง ๆ ที่มีเดิมในกฎหมายอังกฤษถูกยกเลิกหรือได้รับการปรับปรุงไปเกือบหมด ซึ่งในปัจจุบันนี้ อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่มีรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เป็นไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากอังกฤษในปัจจุบันใช้หลักของจารีตประเพณีในการปกครองเป็นหลัก

2. ฉบับที่สั้นที่สุด : รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1787 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน จึงถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาสาระภายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาเพียงแค่ 4,400 คำ เท่านั้นเอง และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีคำว่า “democracy” ที่แปลว่า “ประชาธิปไตย” เลยแม้แต่เพียงคำเดียว ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่หลายครั้ง  แต่เป็นเพียงการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยของรัฐธรรมนูญเพื่อปรับให้เข้ากับในแต่ละยุคสมัยและความเหมาะสม เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีแต่ละคนสูงสุดไม่เกิน 2 วาระ ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส. ทรูแมน (33th) เพื่อป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีคนใดก็ตามอยู่ในอำนาจเป็นเวลานานเกินไป เป็นต้น

3. ฉบับที่ยาวที่สุด : รัฐธรรมนูญของอินเดีย

ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีเนื้อหาที่สั้นที่สุด รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหายาวที่สุด ต้องยกให้กับอินเดีย เพราะรัฐธรรมนูญของประเทศนี้มีเนื้อหามากถึง 117,369 คำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 444 มาตรา และ 118 บทต่อท้าย (amendments) โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1950 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

4. ฉบับที่ไพเราะที่สุด : รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้

หลายคนคงอาจตั้งคำถามอยู่ภายในใจตอนนี้ว่า มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ไพเราะที่สุดด้วยเหรอ? มีครับ เป็นรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้นั่นเอง โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1996 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยสาเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความไพเราะมากที่สุด เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาการเหยียดสีผิวภายในประเทศได้เป็นผลสำเร็จ โดยเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นต้นว่า “เรา ประชาชนแห่งแอฟริกาใต้ตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมในอดีต ขอเทิดทูนผู้ที่ทุกข์ทรมานเพื่อความยุติธรรมและอิสรภาพของแผ่นดินเกิด…” ซึ่งถือเป็นประโยคที่จับใจมากเมื่อนึกถึงความขัดแย้งในอดีตที่ผ่านมาของแอฟริกาใต้นั่นเอง

5. ถูกแก้ไขมากที่สุด : รัฐธรรมนูญของไทย

เชื่อว่าสถิตินี้ คงเป็นสถิติที่หลายคนคงจะทราบเป็นอย่างดี โดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุดของไทยถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากนั้นเป็นต้นมา รัฐธรรมนูญของไทยก็มีทั้งถูกยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ไปจนถึงร่างขึ้นใหม่เรื่อยมา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยถูกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของไทยแล้ว โดยสาเหตุที่รัฐธรรมนูญของไทยถูกแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง และวิกฤตการณ์ทางการเมืองดังกล่าวก็มักจะนำไปสู่การรัฐประหารโดยกองทัพ เพื่อยึดอำนาจรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ พร้อมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อทำการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับกองทัพเองและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทน จึงทำให้รัฐธรรมนูญของไทยมีจำนวนมากหลายฉบับ

 

 

 

ภาพจากเพจ สื่ออินโฟง่ายๆจากเด็กสิงห์คราม

 

ภาพหน้าปกของหนังสือชุด อัจฉริยะ 100 หน้า : การเมืองการปกครอง

หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

เรียบเรียงโดย Yanakorn Phongkhachorn

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่ออินโฟง่ายๆจากเด็กสิงห์คราม

และ หนังสือชุด อัจฉริยะ 100 หน้า : การเมืองการปกครอง โดย คุณสุกัญญา มกราวุธ

 

 

Advertisement


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

1 share, 1 point
ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
VitYanakorn

เหมียวฝึกหัด

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Image
Photo or GIF
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Poll
Voting to make decisions or determine opinions